fbpx

Algemene Voorwaarden Auxilio

Auxilio is gevestigd aan de Franz Lisztplantsoen 210 te Utrecht.
Onder Auxilio vallende in deze:
Auxilio Medisch Uitzendbureau B.V.
Auxilio Academie B.V.
Triage Support Center B.V
Auxilio Medical Projects B.V

De organisatie biedt:
– Diensten door middel van uitzenden en detachering
– Diensten door middel van werving & selectie
– Diensten door dienstverlening op projectbasis
– Onderwijs en scholingen
– Uitvoering van medische diensten

Artikel 1 Werkingsfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de onderneming Auxilio van Uitzendkrachten aan Opdrachtgevers.
Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
Afwijkende afspraken op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 2 Definities

Uitzendonderneming: Auxilio Zorgprofessional & Academie B.V. die op basis van een overeenkomst Uitzendkrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers.

Uitzendkracht: Een persoon die een uitzendovereenkomst is aangegaan met de Uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van deze derde.

Opdrachtgever: Elke rechtspersoon die een Uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht laat uitvoeren.

Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Auxilio op grond waarvan een Uitzendkracht door Auxilio aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, dit tegen betaling van het uitzendtarief.

Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht.

Uitzendbeding: een schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Auxilio en de Uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Auxilio aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt.

Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan Auxilio verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Uitzendkracht uitoefent.

Artikel 3 De Opdracht en de Terbeschikkingstelling

Opdracht; De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan; of voor een vaste periode; of voor een bepaalde periode.

De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd.

Einde Opdracht; Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met een inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.

Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Opdracht intrekken; Wanneer Opdrachtgever de overeengekomen uren en werkafspraken binnen 4 werkdagen tot aanvang ingangsdatum intrekt dan zijn de kosten welke overeengekomen zijn met Auxilio en Uitzendkracht geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

Auxilio is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Uitzendkracht aan te bieden. De Opdrachtgever kan een dergelijke voorstel op redelijke gronden afwijzen.

Auxilio is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht door een andere Uitzendkracht onder voortzetting van de Opdracht.

Artikel 5 Opschortingsrecht

De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht.

Opschorting is wel mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgesteld.

Artikel 6 Werkprocedure

De Opdrachtgever verstrekt Auxilio voor aanvang van de Opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

Auxilio bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, kennis vaardigheden voor de in aanmerking komende Uitzendkrachten, welke Uitzendkrachten zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Uitzendkracht af te wijzen. Hier zijn geen kosten aan verbonden; te noemen: no cure, no pay.

Auxilio is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Uitzendkrachten die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen.

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden

De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen.

De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Uitzendkracht de bij wet toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

Artikel 8 Verplichte vrije dagen

De Opdrachtgever dient Auxilio bij het aangaan van de Opdracht te informeren over collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht zodat Auxilio deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Laat de Opdrachtgever na om Auxilio tijdig te informeren, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen en/of gebruikelijke uren uit te betalen.

Artikel 9 Functie en beloning

De beloning van de Uitzendkracht wordt vastgesteld in de arbeidsovereenkomst, daaronder mede inbegrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen. De cao is niet van kracht tenzij anders vermeld in de arbeidsovereenkomst.

De inschaling kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Auxilio de beloning van de Uitzendkracht en indien noodzakelijk het Uitzendtarief.

Overwerk en werk op bijzondere tijden of dagen (waaronder feestdagen) wordt beloond conform dezelfde regels als de Opdrachtgever hanteert en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding

De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht met betrekking tot de uitvoering van het werk op dezelfde wijze gedragen als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht aan een derde “door te lenen”. Auxilio is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden en aan de Uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen en nalaten van de Uitzendkracht.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Auxilio zo spoedig mogelijk.

De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid. Op verzoek van Auxilio verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Uitzendtarief en/of Opdrachtgeverstarief

Het door de Opdrachtgever aan Auxilio verschuldigde Uitzendtarief wordt berekend over de uren waarop Auxilio op grond van de Opdracht aanspraak heeft en wordt berekend over de door de Uitzendkracht gewerkte uren. Het Uitzendtarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Auxilio verschuldigd is aan de Uitzendkracht. Over het Uitzendtarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

Indien door enige oorzaak de beloning en/of het Uitzendtarief te laag is vastgesteld dan is Auxilio gerechtigd om, ook achteraf en met terugwerkende kracht, de beloning en het Uitzendtarief op het juiste niveau te brengen.

Artikel 13 Facturatie

De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en ziet er op toe dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld; zoals naam, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en overige uren waarover het Uitzendtarief verschuldigd is.

De Opdrachtgever wordt verzocht de door de Uitzendkracht gemaakte uren en de door hem goedgekeurde uren voortvloeiend uit arbeid voor de 10e van elke maand in te dienen bij Auxilio. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op tijd indienen van de goedgekeurde gewerkte uren zodat Auxilio deze met juistheid kan uitbetalen aan de Uitzendkracht.

Artikel 14 Geheimhouding en Privacy

Auxilio en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij waarvan kennis is genomen ingevolge van de Opdracht, verstrekken aan derden.

Wanneer in het kader van een overeenkomst door Auxilio aan de Opdrachtgever persoonsgegevens worden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever daar zorgvuldig mee omgaan en zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 15 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, handicap, leeftijd, of op welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid door Auxilio niet worden meegewogen.

Artikel 16 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Algemene voorwaarden Auxilio Academie

Artikel 1. Definities.

A. Auxilio Academie: Auxilio Academie B.V. gevestigd aan de Hilvertsweg 40 te Hilversum, organisatie die de onderwijsactiviteiten aanbiedt.

B. Onderwijs: alle cursussen, opleidingen en trainingen, waarbij er directe of indirecte interactie is tussen docent en cursist.

C. Cursist: deelnemer van één van de in artikel 1B gedefinieerde diensten.

D. Opdrachtgever: cursist zelf of vertegenwoordigende organisatie alwaar cursist een dienstbetrekking mee heeft, die inschrijving voor het realiseert en zich aansprakelijk stelt voor de betaling.

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid inschrijving –en betalingsvoorwaarden.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Auxilio Academie en haar opdrachtgevers, ongeacht welke geleverde diensten en/of goederen het betreft.

2.2 Eventuele (inkoop) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst door Auxilio Academie schriftelijk is aanvaard. De inschrijvings, betalings –en overige voorwaarden welke in de overeenkomst door Auxilio Academie en haar opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard zijn bindend.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst en inschrijving.

3.1 De overeenkomst tussen Auxilio Academie en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, fax, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Opdrachtgever hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.

3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt opdrachtgever in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door Auxilio Academie.

3.3 Opdrachtgever schrijft zichzelf of afvaardigende cursist in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.

3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging. De inschrijving wordt definitief wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om het desbetreffende onderwijs te laten doorgaan en wanneer er (nog) plaats is.

Artikel 4. Uitvoering onderwijs en wijzigingen of annulering Auxilio Academie

4.1 Auxilio Academie verzorgt het onderwijs zoals deze op de website of in de brochure is omschreven. Auxilio Academie kan, met inachtneming van de kwaliteit, in afwijking van voorafgaande publicatie of bekendmaking, docenten, trainers, adviseurs en cursusleiding wijzigen zonder dat hieruit het recht voortvloeit de inschrijving te annuleren.

4.2 Indien een trainer of docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om het afgesproken onderwijs te verzorgen, zal Auxilio Academie vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de opdrachtgever/cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Cursist behoudt het recht op een inhaalles, die door Auxilio Academie wordt georganiseerd.

4.3. Auxilio Academie behoud zich het recht voor gepland onderwijs te annuleren indien het minimale benodigde deelnemersaantal niet wordt behaald.

Artikel 5. Annulering door Opdrachtgever.

5.1. Indien cursist tevens de directe opdrachtgever betreft, geldt een een wettelijk bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden beëindigd en cursist geen verplichtingen jegens de Auxilio Academie heeft.

5.2 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling :

A. annulering voordat het onderwijs is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;

B. bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het onderwijs is opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

C. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van het onderwijs is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

D. bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van het onderwijs is opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

E. bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van het onderwijs is opdrachtgever de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

F. Na aanvang van het onderwijs is annulering niet meer mogelijk.

Artikel 6. Prijzen en offertes.

6.1 De opgegeven prijzen van het onderwijs en onderwijsonderdelen zijn prijzen in euro’s en vrijgesteld van BTW. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief BTW.

6.2 De prijzen zoals Auxilio deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. De voorwaarden zoals vermeld worden in de afzonderlijke offerte zijn hierin leidend.

6.3 Indien in de offerte geen geldigheidsduur wordt vermeld, is deze één maand geldig.

6.4 Lid 2 is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, alsmede een aanpassing van de prijzen volgens de wettelijk toegestane inflatiecorrectie.

Artikel 7. Externe examenonderdelen.

7.1 Naast het afnemen van eigen examens, leidt Auxilio Academie op voor examens van derden. Opdrachtgever/cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie direct bij de Opdrachtgever/cursist een geldbedrag in rekening voor het examen.

7.2 In de studiegids wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door Auxilio Academie is opdrachtgever het gehele cursusgeld aan Auxilio Academie verschuldigd. indien er sprake is van directe inschrijving door de cursist, zijn alle bedragen bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Auxilio Academie. In dat geval geldt er een bedenktermijn van 14 dagen, waarop cursist af kan zien van de overeenkomst en betalingen zullen worden gestorneerd binnen 30 dagen.

8.2 Indien cursist wordt ingeschreven door derden (in de rol van opdrachtgever), geldt een betalingstermijn van 14 dagen en is de wettelijke bedenktermijn niet van kracht.

8.3 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

8.4 Wanneer betalingen niet, niet tijdig of niet volledig worden gedaan, is Auxilio Academie gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.5 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website, in de brochure of in de deelovereenkomst staat aangegeven.

Artikel 9. Privacy en bescherming persoonsgegevens.

9.1 De door de Opdrachtgever/cursist verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Auxilio Academie. Het betreft naam, functie, dienstbetrekking, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentenbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.

9.2 Auxilio Academie verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

9.3 De cursist heeft recht tot toegang tot en tot verbetering en/of verwijdering van de eigen gegevens.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Auxilio Academie verplicht zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle gegevens omtrent opdrachtgever, haar medewerkers en patient –en anderzijds privacy-gevoelige informatie en overige gegevens welke haar uit hoofde van het uitvoeren van iedere opdracht ter kennis komen.

10.2 Auxilio Academie zal aan haar personeel en personen van wie zij zich in verband met de opdracht en de uitvoering daarvan bedient, eveneens een daartoe strekkende verplichting opleggen.

10.3 Naam en logogebruik vallen voor beide partijen buiten deze geheimhoudingsclausule en kunnen worden vermeld op profielschetsen, beknopte projectomschrijvingen, (digitale) brochures, en dergelijke.

Artikel 11. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten.

Gebruikt cursusmateriaal t.b.v. training onderwijs en verslaglegging is en blijft eigendom van Auxilio Academie. Opdrachtgever/cursist mag verstrekt materiaal uitsluitend gebruiken voor eigen onderwijsdoeleinden en zal dit zonder schriftelijke toestemming van Auxilio Academie nimmer gebruiken voor andere doeleinden dan de betreffende (onderwijs)activiteiten en/of verstrekken aan derden.

Artikel 12. Klachtenbehandeling en geschillen.

Voor de afhandeling van klachten van opdrachtgever/cursist heeft Auxilio Academie een klachtenregeling, zoals inzichtelijk in gelijknamig document.

×